PhDr. Petra Jedličková, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 11.11.2019

Názov habilitačnej práce: Práca sociálneho pedagóga a školského špeciálneho pedagóga so žiakmi s problémovým správaním

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania