Mgr. Simona Klimková, PhD.

Študijný odbor: cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 22.11.2019

Názov habilitačnej práce: Committed literature: the novels of Ngũgĩ wa Thiong’o

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania