PhDr. Róbert Arpáš, Ph.D.

Študijný odbor: história

Dátum prijatia žiadosti: 21.2.2020

Názov habilitačnej práce: Slováci a (česko)slovenská (ne)jednota. Premeny slovenskej otázky v 30. rokoch 20. storočia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania