PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.

Študijný odbor: Pedagogická, poradenská a školská psychológia

Dátum prijatia žiadosti: 6.3.2020

Názov habilitačnej práce: Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania