Mgr. et Mgr. Veronika Rácová, PhD.

Študijný odbor: Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov habilitačnej práce: Vybrané kapitoly zo slovenskej textológie

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre