Mgr. Martin Husár, PhD.

Študijný odbor: archeológia

Dátum prijatia žiadosti: 5.5.2021

Názov habilitačnej práce: Zbrane na rozhraní epoch. Stredoveké zbrane medzi stredným a dolným Dunajom v archeologických a historických súvislostiach

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre