dr Zofia Brańka

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 22.3.2012

Názov habilitačnej práce: Karanie i nagradzanie dziecka w rodzinie a jego funkcjonowanie spoleczne (Trestanie a odmeňovanie dieťaťa v rodine a jeho spoločenské fungovanie)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania