PhDr. Martina Hrozenská, PhD.

Študijný odbor: 3.1.14. Sociálna práca

Dátum prijatia žiadosti: 22.3.2012

Názov habilitačnej práce: Kvalita života starších ľudí v priestore spoločenských vied

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania