PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 14.2.2014

Názov habilitačnej práce: E-learning ako edukačná stratégia vo vzdelávaní študenta anglického jazyka

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania