Mgr. Lucia Spálová, PhD.

Študijný odbor: 3.2.3 masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 21.2.2014

Názov habilitačnej práce: Persuázia v politickej komunikácii

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania