Mgr. Juraj Malíček, PhD.

Študijný odbor: 2.1.6 estetika

Dátum prijatia žiadosti: 20.11.2013

Názov habilitačnej práce: Popkultúra ako skúsenosť (pragmatický model interpretácie sveta)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania