PhDr. Václav Soukup, CSc.

Študijný odbor: 3.1.2 kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 10.9.2013

Názov habilitačnej práce: Geneze člověka a kultury

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania