PhDr. Boris Michalík, PhD.

Študijný odbor: 3.1.2 kulturológia

Dátum prijatia žiadosti: 2.4.2013

Názov habilitačnej práce: K procesom akulturácie na Dolnej zemi

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania