Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.

Študijný odbor: 3.1.3 etnológia

Dátum prijatia žiadosti: 22.1.2013

Názov habilitačnej práce: Vidiek a mládež v sociálnovedných reflexiách

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania