Dr. lic. phil. mgr lic. Joanna Mysona Byrska

Študijný odbor: 2.1.5 etika

Dátum prijatia žiadosti: 20.8.2012

Názov habilitačnej práce: Etyczne aspekty demokracji (Etické aspekty demokracie)

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania