Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 11.10.2016

Názov habilitačnej práce: Integrované didaktické pracoviská

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania