Mgr. Richard Sťahel, PhD.

Študijný odbor: 2.1.1 filozofia

Dátum prijatia žiadosti: 25.11.2016

Názov habilitačnej práce: Pojem krízy v environmentálnom myslení

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania