Dr. Mirko Lampis, PhD.

Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 31.1.2017

Názov habilitačnej práce: Notas para una refundación sistémica de la semiótica

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania