Doc. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.

Študijný odbor: Cudzie jazyky a kultúry

Dátum prijatia žiadosti: 22.11.2019

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania