PhDr. Elena Gažiková, PhD.

Študijný odbor: 3.1.14 Sociálna práca

Dátum prijatia žiadosti: 22.2.2018

Názov habilitačnej práce: Syndróm vyhorenia pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania