PhDr. Viktor Gatial, PhD.

Študijný odbor: Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 4.5.2020

Názov habilitačnej práce: Vybrané faktory kariérového vývinu žiakov nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania