PaedDr. Gábor Pintes, PhD.

Študijný odbor: 1.1.4 Pedagogika

Dátum prijatia žiadosti: 16.6.2014

Názov habilitačnej práce: Od filozofie výchovy k filozofii pre deti

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania