PhDr. Stanislava Gogová, PhD.

Študijný odbor: 2.1.25 archeológia

Dátum prijatia žiadosti: 7.10.2014

Názov habilitačnej práce: Kostolný cintorín v Krásne. Tríbečské spoločenstvo vo vrcholnom stredoveku

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania