Mgr. Martin Vašek, PhD.

Študijný odbor: 2.1.1 filozofia

Dátum prijatia žiadosti: 28.1.2015

Názov habilitačnej práce: Filozofická reflexia náboženského dialógu v stredoveku: Akvinský, Lullus a Kuzánsky

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania