Alima Shtyrova, CSc.

Študijný odbor: 2.1.28 slovanské jazyky a literatúry

Dátum prijatia žiadosti: 20.11.2013

Názov habilitačnej práce: Apercepcia "iného" umenia a formovanie filozoficko-estetického kódu v tvorbe L. Petruševskej

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania