Gabriela Jonášková, CSc.

Študijný odbor: 2.1.1 filozofia

Dátum prijatia žiadosti: 22.8.2012

Názov habilitačnej práce: Vybrané aspekty problému násilia a nenásilia

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania