Doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 6.9.2013

Názov inauguračnej prednášky: Súčasnosť a perspektívy bilingválneho vzdelávania na Slovensku

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania