doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 15.6.2017

Názov inauguračnej prednášky: Procesuální a dimenzionální struktury tvořivého myšlení v technické výchově

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania