dr hab. Henryk Noga, prof. UP

Študijný odbor: 1.1.10 Odborová didaktika

Dátum prijatia žiadosti: 16.10.2017

Názov inauguračnej prednášky: Špecifiká profesijných kompetencií učiteľa techniky

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Pedagogickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania