Ing. Janka Beresecká, PhD.

Študijný odbor: 3.2.3 masmediálné štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 20.2.2019

Názov habilitačnej práce: Povedomie o značke vo vidieckom turizme

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania