Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Študijný odbor: 3.2.3 masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 11.9.2013

Názov habilitačnej práce: Odporúčania celebrít v reklame

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania