Ing. Milan Džupina, PhD.

Študijný odbor: 3.2.3 masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 10.9.2013

Názov habilitačnej práce: Definícia spoločenskej zodpovednosti a jej obraz v strategickom riadení podnikov v SR

Oponenti

Členovia habilitačnej komisie

Oznámenie o habilitačnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh habilitačnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia habilitačného konania