Doc. Mgr. Katarína Fichnová, PhD.

Študijný odbor: 3.2.3 masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 30.9.2015

Názov inauguračnej prednášky: ...

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre

Dátum a dôvod ukončenia inauguračného konania