Doc. Mgr. et Mgr. Peter Mikuláš, PhD.

Študijný odbor: Masmediálne štúdiá

Dátum prijatia žiadosti: 18.5.2020

Názov inauguračnej prednášky: Súčasný koncept celebrity v mediálnej a marketingovej komunikácii

Oponenti

Členovia inauguračnej komisie

Oznámenie o inauguračnej prednáške

Posudky oponentov

Návrh inauguračnej komisie

Rozhodnutie Vedeckej rady Filozofickej fakulty UKF v Nitre

Rozhodnutie Vedeckej rady UKF v Nitre